Konsumenter

Köp av produkter direkt av Luda regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Om du har köpt Luda-produkter och/eller Luda-service från en återförsäljare, tillämpas istället återförsäljarens försäljningsvillkor.

Försäljningsvillkor för konsumenter – direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Luda via telefon eller via Ludas hemsida.

Försäljningsvillkor för företagskunder – direktförsäljning för egen användning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Luda för eget bruk i verksamheten.

Försäljningsvillkor för företagskunder – direktförsäljning för återförsäljning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Luda för vidareförsäljning.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR KONSUMENTER – DIREKTFÖRSÄLJNING

 1. Om detta dokument.

1.1 Detta dokument innehåller Ludas Försäljningsvillkor, som fastställer villkoren för Konsuments köp av Produkter och Service av Luda. Notera att detta dokument inte tillämpas på näringsidkares köp av Produkter och Service av Luda, varför näringsidkare inte kan åberopa någon del av dessa Försäljningsvillkor, samt att Luda inte under dessa Försäljningsvillkor påtar sig ansvar för skador som en näringsidkare lider till följd av Produkter och Service som köpts under dessa Försäljningsvillkor.

1.2 Försäljningsvillkoren utgör tillsammans med (1) Servicebeskrivningar och/eller (2) Produktbeskrivningar och (3) Priset för de Produkter och Service, som du önskar köpa av Luda, det kompletta Avtalet mellan Luda och dig/Konsumenten. Avtalet utgör ett bindande avtal och Konsumenten bör noggrant läsa igenom samtliga delar av avtalsdokumentationen innan beställning av Produkter och Service görs hos Luda.

1.3 Avtalsdokumentationen är utformad för att i möjligaste mån vara i överensstämmelse med dina tvingande rättigheter som konsument. I samtliga fall kommer tvingande konsumenträttigheter att gälla framför detta Avtal.

 1. Definitioner

Avtalet: Försäljningsvillkoren, relevanta Produktbeskrivningar och Servicebeskrivningar, samt Priset;
Luda: Luda.Farm AB, org.nr. 556690-3950, Krokslätts fabriker 30, 431 37 Mölndal, Sweden.
Försäljningsvillkor: detta dokument;
Immaterialrätter: patent, varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, know-how och andra skyddade rättigheter;
Konsument: en fysisk person som avtalar om att köpa Produkter och Service av Luda huvudsakligen för enskilt bruk;
Order: Konsumentens anbud att köpa Produkter och Service av Luda;
Orderbekräftelse: Ludas skriftliga accept av Konsumentens Order;
Pris: den totala ersättningen för beställda Produkter och/eller Service som Konsumenten ska betala till Luda;
Produktbeskrivning: ett dokument som utgör en integrerad del av Avtalet och som beskriver Produkter som Konsumenten köper av Luda;
Produkt(er): vara(or), inklusive Programvara, såsom beskriven på Ludas hemsida och/eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen;
Programvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som är tillverkad, ägd, eller licensierad av Luda;
Service: service och support utförd av Luda i enlighet med gällande Servicebeskrivning på Ludas hemsida eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen;
Servicebeskrivning: ett dokument, som utgör en integrerad del av Avtalet, och som beskriver Service som Konsumenten köper av Luda;
Tredjepartsprodukter: produkter och service som Luda säljer, men som inte tillverkats eller monterats av Luda eller är Luda-märkta; och
Tredjepartsprogramvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som Luda säljer, och som är tillverkad, ägd, utgiven eller licensierad av tredjepart.

 1. Beställning av Produkter och Service av Luda

3.1 Konsumenten kan beställa Produkter och Service direkt av Luda antingen i Ludas webshop eller via telefon. Offerter som är skickade till Konsumenten från Luda är giltiga i 10 dagar, om inte annat framgår av offerten;
3.2 Order som Konsumenten lägger via Ludas Webshop anses vara ett anbud från Konsumenten om att köpa Produkter och Service av Luda enligt villkoren i detta Avtal. Avtal har inte ingåtts om köp av Produkter och Service förrän Konsumenten erhåller en Orderbekräftelse från Luda enligt punkt 3.3.
3.3 Luda accepterar en Order genom en skriftlig Orderbekräftelse (till exempel via e-post) varvid ett slutligt avtal anses upprättat mellan Konsumenten och Luda. Konsumenten bör noggrant läsa igenom Orderbekräftelsen och, i skälig tid efter mottagandet, underrätta Luda om eventuella avvikelser mellan Ordern och Orderbekräftelsen.

 1. Pris och betalning

4.1 Det Pris som Konsumenten ska betala anges på Orderbekräftelsen och Ludas faktura. Konsumentens betalning av Priset för Produkter och Service ska ske senast vid leverans, om inte en tidigare tidpunkt överenskommits mellan Luda och Konsumenten. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och Luda förbehåller sig rätten att därutöver begära ersättning för avgifter och indrivningskostnader enligt tillämplig lagstiftning.
4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå som ligger utanför säljarens kontroll. De ska bäras av Kunden. Sådana kostnader är till exempel leveranskostnader (leveransavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller importskatter (till exempel tullar).

 1. Leverans

5.1 Leveranstiden som anges i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Leverans ska emellertid ske inom 30 dagar från Ludas mottagande av en Order, om inte annat senare datum överenskommits i samband med att Ordern lades. Om leveranstiden inte kan uppfyllas och leverans inte kan ske inom 30 dagar från Ludas mottagande av Ordern, eller det senare datum som överenskommits i samband med att Ordern lades, kommer Luda att kontakta Konsumenten för att komma överens om ny leveranstid. Om sådan ny leveranstid inte kan accepteras av Konsumenten har denne rätt att annullera Ordern och få tillbaka erlagt Pris.
5.2 Leveransplatsen anges i Orderbekräftelsen.
5.3 Av praktiska skäl kan delleveranser förekomma.
5.4 Konsumenten bör vid leverans av Produkter omsorgsfullt undersöka dessa och omgående underrätta Luda vid: eventuella fel eller felaktig leverans av Produkter och Service jämfört med vad som anges på fraktsedeln; leverans av produkter och Service som inte överensstämmer med vad som beställts, se dock punkt 3.3; leverans av Produkter där emballaget har skadats och leverans av Produkter med synliga skador, samt om Konsumenten senare upptäcker icke-synliga defekter i Produkterna.

 1. Äganderätt och risk

6.1 Om det inte har avtalats om kontant betalning senast vid leverans övergår äganderätten till Konsumenten först när Luda erhållit full betalning av Priset.
6.2 Risken för Produkterna övergår till Konsumenten vid avlämnandet av Produkterna till Konsumenten eller dennes representant, se dock punkt 7.1.

 1. Ångerrätt och godkännande

7.1 Konsumenten har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59). Fristen för ångerrätt räknas från det senare av (1) leverans av Produkter/Konsuments mottagande av Orderbekräftelsen vid köp av Service eller (2) mottagandet av information kring ångerrätten på ett varaktigt medium, exempelvis papper, eller via e-post. Vid köp av mjukvara gäller ångerrätten till dess förseglingen (exempelvis elektronisk försegling) har brutits. Om mjukvaran gjorts tillgänglig genom nedladdning, går ångerrätten förlorad då mjukvaran laddas ner (också vid automatisk nedladdning). Ångerrätten utnyttjas genom att Konsumenten kontaktar Ludas kundtjänst. Konsumenten kan utnyttja det formulär som finns på http://support.luda.farm. Konsumenten står kostnaden för returfrakten. Produkt ska returneras i väsentligen oförändrat skick och mängd. Luda tillhandahåller en returadress och ett returnummer, vilka tydligt bör anges på Produktens förpackning. Luda återbetalar Priset, minskat med skäliga kostnader för återtagandet, inom 14 dagar från Konsumentens meddelande om ångerrätt.

 1. Reklamationsrätt

8.1 Luda reparerar eller ersätter defekt Produkt i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning, med reklamationsrätt tre år från leverans. Vad avser Tredjepartsprodukter kan Luda i vissa fall be tredjepartsleverantörer/licensgivare av Tredjepartsprogramvara kontakta Konsumenten för att undersöka om felet exempelvis kan avhjälpas genom telefonsupport.

 1. Service

9.1 Utöver reklamationsrätten enligt punkt 8 kan Konsumenten köpa till ytterligare Service från Luda. Konsumentens köp av Service påverkar inte de rättigheter som Konsumenten garanteras enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt Service.

9.2 I samband med mottagandet av Service, inklusive felsökning per telefon och Internet, ska Konsumenten i rimlig omfattning samarbeta med Luda, samt stå för sina egna telefon- och Internetkostnader i samband därmed.
9.3 Konsumenten görs uppmärksam på att Servicebeskrivningar kan innehålla ytterligare bestämmelser som är specifika för de enskilda Service och som kompletterar dessa Försäljningsvillkor.

10. Utbyte av Produkter och Produktdelar

Luda äger samtliga Produkter eller delar som tas bort eller ersätts i samband med reklamationsrätt och/eller leverans av Service. Luda har rätt att anmoda Konsumenten att för Ludas räkning returnera sådana utbytta Produkter eller Produktdelar. Luda förbehåller sig rätten att debitera Konsumenten om sådan borttagen eller ersatt Produkt eller del inte returneras till Luda efter anmodan.

Luda garanterar att Luda Product ska: (i) överensstämma med dess produktbeskrivning, (ii) vara fri från materiella defekter under en period av ett år från leveransdatum, och (iii) att Luda-märkta reservdelar ska vara fria från defekter i 90 dagar från leveransdatum eller för återstoden av tillämpliga tjänster (grundläggande garanti) eller lagstadgad garantiperiod, om längre. (iv) Förbrukningsvaror som batterier är undantagna från garantin.

 1. Oförutsedda händelser/Force Majeure

11.1 Varken Konsumenten eller Luda bär ansvar för icke-uppfyllande av förpliktelser enligt Avtalet, då dessa beror på oförutsedda händelser utanför respektive parts rimliga kontroll (”Force Majeure”), inkluderande men utan begränsning: strejk, terroristdåd, krig, naturkatastrofer m m.
11.2 Om en leveransförsening orsakas av en Force Majeure-händelse kan Konsumenten och Luda avtala om nytt leveransdatum, se punkt 5.1. Om en Force Majeure-händelse pågår längre än 60 dagar förbehåller sig Luda rätten att genom skriftlig underrättelse till Konsumenten häva Avtalet, och återbetala eventuellt erlagt belopp.

 1. Ludas ansvar och ansvarsbegränsningar

12.1 Luda ansvarar för sakskada, dödsfall och personskada orsakad av: Ludas Produkter och Service enligt produktansvarslagen (1992:18); samt grov vårdslöshet eller uppsåt av Luda, Ludas anställda, samt ombud och underleverantörer som agerar på Ludas vägnar. För ovanstående ansvar gäller ingen ansvarsbegränsning, förutom Konsumentens allmänna skyldighet att begränsa skadan.
12.2 Luda ansvarar dessutom enligt svenska allmänna skadeståndsregler om Luda orsakar Konsumenten skada genom överträdelse av Avtalet och tvingande lagregler.
Luda ansvarar dock inte för skada som:

 • orsakats av datavirus;
 • är en följd av Konsumentens felaktiga användning av Produkter, inklusive Konsumentens underlåtelse att följa Ludas manualer och/eller rimliga råd och anvisningar som ges av Ludas personal; eller
 • uppstått till följd av att Konsumenten underlåtit att hålla sig med fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och information.
 1. Immaterialrätter och (Ludas) Programvara

13.1 Luda ersätter Konsumenten för alla kostnader och skadeståndskrav p g a att Produkt medför intrång i tredjemans Immaterialrätter. Luda har i sådant fall rätt att återkalla och byta ut eller ändra Produkt eller återbetala Priset till Konsumenten. Konsumenten ska hålla Luda skadeslöst mot anspråk hänförliga till Immaterialrätter som specificerats av eller ägs av Konsumenten och som integrerats med Produkten.
13.2 Luda behåller alla Luda-ägda Immaterialrätter till Produkt. Konsumenten ska genast underrätta Luda om varje intrång eller annan otillåten användning av Produkt eller Immaterialrätter som tillhör Luda, som Konsumenten får kännedom om.
13.3 Luda ersätter inte Konsumenten för: (i) Tredjepartsprodukter och Tredjepartsprogramvara; (ii) otillåten modifiering eller användning; eller (iii) anspråk grundade på att Produkt har använts tillsammans med någon produkt som inte tillhandahållits av Luda.
13.4 Konsumenten måste följa licensvillkoren för all Programvara. I frånvaro av licensvillkor som medföljer Programvaran beviljar Luda till Konsumenten en icke-exklusiv och oöverlåtbar licens att få åtkomst till och använda Programvaran som Luda tillhandahåller. Programvara som tillhandahålls eller som görs tillgänglig för Konsumenten av Luda i samband med tillhandahållandet av Service får endast användas under Serviceperioden och enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att Kunden ska kunna åtnjuta nyttan av Service. Vad avser Programvara som levererats av Luda får Konsumenten inte: (i) kopiera (med undantag för backup-kopior), anpassa, licensiera, sälja, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller belasta Programvaran; eller (ii) underlåta att efterleva villkor som inkluderas i Servicebeskrivningen.

 1. Exportrestriktioner

14.1 Konsumenten upplyses härmed om att Produkterna, vilka kan innehålla teknologi och programvara, omfattas av exportrestriktioner enligt lagstiftning i EU, USA och det land dit leverans eller användande ska ske. Enligt dessa lagar får Produkt inte säljas, vidareuthyras eller förflyttas till vissa icke godkända slutanvändare, viss slutanvändning eller vissa länder. Konsumenten förbinder sig att följa nämnda lagstiftning. Konsumenten accepterar specifikt att Produkterna inte får användas i anknytning till vapenframställning eller massförstörelsevapen, innefattande men inte nödvändigtvis begränsat till, design, utveckling, produktion eller användning av radioaktivt material, kärnkraftsanläggningar eller kärnvapen, missiler eller stöd till missilprojekt eller kemiska eller biologiska vapen. Konsumenten förbinder sig vidare att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta Produkterna till slutanvändare som är inblandade i dylika aktiviteter.
14.2 Luda förbehåller sig rätten att omedelbart häva Avtalet om Konsumenten bryter mot, eller Luda har skälig misstanke om att Konsumenten bryter mot, ovanstående exportrestriktioner.

 1. Personuppgifter

Personuppgifter som Luda erhållit från Konsumenten lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Ludas särskilda riktlinjer om skydd av personuppgifter. Luda är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda sådana personuppgifter inom Luda-koncernen samt att lämna ut sådana personuppgifter till ombud och underleverantörer som utför tjänster åt Luda. Luda har vidare rätt att överföra personuppgifter till bolag i Luda-koncernen utanför EES-området i vilket fall Luda tillhandahåller tillfredsställande skydd för personuppgifterna. För att erhålla en kopia av Ludas riktlinjer för personuppgifter samt få besked om hur du kan göra för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse vid eventuella felaktigheter kontakta privacy@Luda.com via e-post. Konsumenten ger vid beställning av Produkter och Service sitt samtycke till behandling av Konsumentens personuppgifter i enlighet med ovanstående.

 1. Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och båda parterna är införstådda med att svensk domstol ska handlägga eventuell tvist i samband med Avtalet. Parterna samtycker till att lag (1987:822) om internationella köp inte ska tillämpas på Avtalet.

 1. Överlåtelse

17.1 Luda har rätt att helt eller delvis överföra eller överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part under förutsättning att överlåtelsen inte har negativ inverkan på:

 • Leverans av Produkter och Service enligt Avtalet, och
 • Konsumentens rättigheter enligt Avtalet och gällande rätt.

17.2 Konsumenten har endast rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter Ludas skriftliga samtycke, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 1. Övrigt

Konsumenten finner alla Ludas gällande riktlinjer samt detaljer och information om Produkter och Service på www.luda.farm.